FinancialLease.nl
Privacy- En Cookieverklaring Van Slimleasen.nl

Wij, Financial Lease Nederland B.V., verwerken persoonsgegevens van bezoekers op onze websites. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze websitebezoekers. Financial Lease Nederland B.V. is marktleider in het aanbieden van Financial Lease. Uw privacy is voor ons van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de geldende privacywetgeving. Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd zorgvuldig gebruiken. Wij zullen uw persoonlijke gegevens nooit verkopen aan derde partijen. In onze Privacyverklaring en Cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens.

 

Verantwoordelijkheden

Slimleasen.nl is ontwikkeld door en in beheer van Financial Lease Nederland B.V.. Financial Lease Nederland B.V. en haar gelieerde entiteiten zijn verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Door de gezamenlijke verantwoordelijkheid spreken wij slechts over Slimleasen.nl’ of ‘we/onze’ en niet over de afzonderlijke entiteiten.

 

Reikwijdte en toestemming

Door gebruik te maken van de website en de daaraan gerelateerde diensten, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in de privacyverklaring.

Deze Privacyverklaring en cookieverklaring is van toepassing op alle onderdelen van de door Financial Lease Nederland B.V. beheerde websites, waaronder in ieder geval onze website Slimleasen.nl.

Privacyverklaring Slimleasen.nl

1. Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

1.1 Gegevens die wij automatisch verzamelen:
Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch de gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft. Deze gegevens kunnen worden verzameld met behulp van cookies. Voor zover deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies geldt dat aanvullend op deze verklaring, de cookieverklaring van toepassing is. De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:
browsergegevens;
duur van uw bezoek;
pagina’s die u bezoekt;
links waar u op klikt;
locatiegegevens op basis van uw IP-adres;
verbindingsgegevens, zoals het IP-adres.

2. Persoonlijke gegevens die u zelf aan ons verstrekt:

2.1. Ja, ik wil slim leasen
Via het contactformulier kunt u ons vragen stellen of contact opnemen. Hierbij verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
bedrijfsnaam
KVK-nummer
e-mailadres
telefoonnummer
aanhef
voorletters
voornaam
achternaam
geboortedatum

Bovengenoemde informatie is noodzakelijk om uw vraag en/of opmerking te kunnen behandelen. Wij bewaren deze informatie totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie en aansluitend daarop voor een periode van een jaar. Door het handhaven van deze bewaartermijn kunnen wij bij vervolgvragen de reeds door u aangereikte informatie bij de behandeling betrekken. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om deze gegevens te gebruiken voor servicedoeleinden.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:
Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:
ter nakoming van afspraken met u (zoals in de genoemde formulieren);
ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
a. marketingdoeleinden;
b. het in behandeling nemen van uw (lease)aanvraag
ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:
Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken aan derden in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor Slimleasen.nl. Uw persoonsgegevens worden door onze verwerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. Slimleasen.nl heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij Slimleasen.nl te goeder trouw meent dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Slimleasen.nl verstrekt uw persoonsgegevens aan derden voor zover dat op grond van rechtspraak, wet- en regelgeving vereist is (zoals houders van intellectuele eigendomsrechten, toezichthouders, Belastingdienst, politie en andere wettelijke instanties), dan wel deze verstrekking noodzakelijk is voor het verlenen van de door u verzochte dienst.

Bewaartermijnen
Voor het merendeel van de persoonsgegevens hebben wij de bewaartermijnen gespecificeerd en transparant neergelegd in deze disclaimer. Voor (eventuele) overige gegevens geldt dat wij uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Gegevens die gekoppeld zijn aan een account, worden bewaard tot het account wordt verwijderd. Voorgaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:
Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:
Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:
U heeft het recht om ons schriftelijk te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens te verlenen. U kunt dit verzoek indienen per e-mail: privacy@financiallease.nl, of per post: Afd. Privacy, Financial Lease Partner, Postbus 17, 3600 AA Maarssen.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Middels de voorgaande contactgegevens of beschikbare opt-out mogelijkheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld.

Klachten
Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar privacy@financiallease.nl. Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookieverklaring:
Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookieverklaring van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens Slimleasen.nl:
Indien u vragen heeft over deze Privacy en Cookieverklaring of over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u ons bereiken op de volgende manieren:

– per e-mail
privacy@financiallease.nl
– per post
Slimleasen.nl
Afd. Privacy
Postbus 17
3600 AA Maarssen
– telefonisch
030 267 99 93

Disclaimer
Slimleasen.nl stelt de informatie en documenten op de website met veel zorg samen. Toch kan Slimleasen.nl de juistheid en volledigheid ervan niet altijd garanderen. In geen geval is Slimleasen.nl aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de op deze website beschikbare informatie of documenten, behalve in de gevallen waarin sprake is van opzet en/of grove schuld van Slimleasen.nl en/of haar medewerkers.

Alle op deze website voorkomende afbeeldingen en merknamen van Slimleasen.nl zijn auteursrechtelijk en merkrechtelijk beschermd en mogen niet zonder toestemming van Slimleasen.nl worden gebruikt, op welke wijze dan ook. Content van Slimleasen.nl mag alleen met bronvermelding en actieve link naar de website gedeeld worden.

Niets van de website van Slimleasen.nl mag verveelvoudigd of opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand. Tenzij daarover vooraf schriftelijk toestemming van Slimleasen.nl is gegeven.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op Slimleasen.nl berusten uitsluitend bij Financial Lease Nederland B.V. of bij de ontwikkelaars van deze site. De informatie op Slimleasen.nl is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Financial Lease Nederland B.V.

Cookieverklaring

Wij maken op onze website gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die op uw computer of mobiele apparaat wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Met behulp van deze cookies, kunnen wij de website beter laten functioneren en u informatie tonen welke past bij uw zoekgedrag. Wij maken gebruik van de volgende cookies:

1. Analytische cookies
Wij gebruiken analytische cookies om bij te houden hoe de website wordt gebruikt om de kwaliteit van onze website te verbeteren. Slimleasen.nl gebruikt daarvoor de diensten van:

1.1 Google Analytics
Slimleasen.nl maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-dienst van Google Inc. (hierna te noemen ‘Google’). Google Analytics gebruikt cookies voor het analyseren van de website, de manier waarop bezoekers de website gebruiken, en de effectiviteit van onze Google Adwords, DoubleClick en andere marketinginspanningen. De informatie die deze cookie verzamelt wordt opgeslagen door Google, op servers in de Verenigde Staten. Slimleasen.nl heeft hiervoor in overeenstemming met de Europese privacy regelgeving een verwerkersovereenkomst gesloten met Google. Slimleasen.nl heeft ervoor gezorgd dat het laatste octet van uw IP-adres is gemaskeerd, waardoor Google niet het volledige IP-adres verwerkt en maakt gebruik van het beveiligingsprotocol SSL bij de gegevensoverdracht. Google heeft geen toestemming om de verkregen Analytics informatie voor eigen doeleinden te gebruiken of om deze te gebruiken voor andere Google diensten. Google zou de informatie wel aan derden kunnen verschaffen indien Google hiertoe wettelijk verplicht wordt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy Policy van Google, waaronder ook het privacybeleid van Google Analytics valt. Google mag zijn beleid op elk moment aanpassen. We raden u aan om het privacybeleid regelmatig te bekijken.

Weigeren van de Cookies:
De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van browsers en een bijbehorende handleiding om cookies te weigeren. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:
Apple Safari;
Google Chrome;
Microsoft Internet Explorer;
Mozilla Firefox.

Nieuwe ontwikkelingen
Wij kunnen de tekst van dit statement aanpassen, wanneer er sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Het kan zijn dat we binnen onze organisatie aanpassingen doen of dat de wet- en regelgeving wordt gewijzigd. Wij adviseren u daarom aan dit statement regelmatig te raadplegen wanneer u onze website bezoekt.

Sale and Leaseback is onderdeel van het product Financial Lease, aangeboden door FinancialLease.nl